Achtergrond afbeelding
vervolg image

Huisregels

Begeleiding met betrekking tot identiteit
We geven in onze locaties op diverse manieren vorm aan onze identiteit.

We wijzen cliënten - voor zover dit mogelijk is - op de waarden en normen die zijn afgeleid uit het Woord van God en voor ieders leven gelden. Regelmatig vertellen of bespreken we een gedeelte uit de Bijbel (Statenvertaling of kinderbijbel). Dit doen we onder andere in de vorm van een dagopening of -sluiting. Indien mogelijk zijn de cliënten hierbij aanwezig.

De maaltijden beginnen en beëindigen we met gebed en het voorlezen uit de Bijbel. Hierbij kunnen de cliënten worden betrokken.

Identiteit en gedragsregels
De identiteit van de organisatie heeft onder andere gevolgen voor het omgaan met elkaar, met relatievorming en met het handelen rondom het levenseinde. Voor verschillende onderwerpen is apart beleid gemaakt.

Gezondheid / hygiëne 
De locaties volgen de wet- en regelgeving op het gebied van gezondheid en hygiëne. Het is niet toegestaan te roken in de locaties behalve in de daartoe aangewezen ruimten.

Kleding van de cliënten
De kledingstijl is overeenkomstig wat gebruikelijk is in de Gereformeerde Gemeenten.

Ouderparticipatie
De betrokkenheid van individuele ouders vindt plaats door middel van inspraak in de zorg- of activiteitenplannen. Verder wordt de ouder of vertegenwoordiger van de cliënt geïnformeerd over belangrijke zaken rond de cliënt en over algemene zaken van de locatie. De locatie organiseert periodiek bijeenkomsten voor de ouders of (wettelijk) vertegenwoordigers.

Gezamenlijke ouderparticipatie is georganiseerd in lokale cliëntenraden en de centrale cliëntenraad.

Lectuur, media, computergebruik en muziek 
Bij het gebruik van lectuur, media, computer en muziek en dergelijke gaan we uit van wat binnen het kerkverband van de Gereformeerde Gemeenten gebruikelijk is.