Achtergrond afbeelding
vervolg image

Zorgovereenkomst

DAC de Molenhoek, onderdeel van Siloah sluit met iedere cliënt een zorg- en dienstverleningsovereenkomst op grond van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). In deze overeenkomst worden algemene afspraken tussen de cliënt en Siloah en de rechten en plichten van beide partijen vastgelegd.

Nadat de zorg- en dienstverleningsovereenkomst is afgesloten, wordt er samen met cliënt of zijn (wettelijk) vertegenwoordiger een individueel begeleidingsplan opgesteld. In het begeleidingsplan worden alle persoonlijke doelen en afspraken vastgelegd over de verzorging en/of begeleiding van de cliënt. De zorg- en dienstverlening vindt plaats op basis van het individueel begeleidingsplan. Dit begeleidingsplan wordt minimaal een keer per jaar geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

Rechten en plichten
In de zorg- en dienstverleningsovereenkomst staan de rechten en plichten van u als cliënt en van Siloah vastgelegd.

Klik hier om de rechten en plichten te bekijken.

Beëindiging van de zorg
De zorg aan de cliënt kan om de volgende redenen beëindigd worden:

  • Opzegging van de zorg- en dienstverlening door de cliënt, zijn ouder of (wettelijke) vertegenwoordiger;
  • Opzegging van de PGB-overeenkomst door de cliënt, zijn ouder of (wettelijke) vertegenwoordiger;
  • Vertrek van de cliënt uit de voorziening;
  • Overlijden van cliënt;
  • Het ontbreken van een geldige indicatie;
  • Het verstrijken van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan.

Siloah kan de zorg- en dienstverleningsovereenkomst niet opzeggen tenzij er zwaarwichtige redenen zijn. Er kan sprake zijn van een zwaarwichtige reden wanneer de cliënt of zijn vertegenwoordiger de verplichtingen uit de zorg- en dienstverleningsovereenkomst niet nakomt. Of als de cliënt of vertegenwoordiger weigert inlichtingen te verstrekken die voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. 
Siloah kan de zorg- en dienstverlening ook opzeggen wanneer de cliënt zijn financiële verplichtingen die uit een PGB-overeenkomst voortvloeien, niet nakomt.

Siloah zorgt ervoor dat de zorgverlening aan de cliënt volgens de zorg- en dienstverleningsovereenkomst doorgaat, totdat de cliënt, zijn vertegenwoordiger of de voorziening vervangende hulp voor de cliënt heeft gevonden.

Werkwijze bij afronding
Het afronden en beëindigen van de zorg- en dienstverlening gebeurt in samenwerking met de cliënt. De leidinggevende van de voorziening en de persoonlijk begeleider van de cliënt hebben elk hun eigen taak. De eindverantwoordelijkheid ligt altijd bij leidinggevende van de voorziening.

Het uitgangspunt bij het afronden van de zorg- en dienstverlening is dat dit zorgvuldig gebeurt. Betrokkenen vanuit Siloah zullen zich maximaal inspannen om de verplichtingen uit de zorg- en dienstverleningsovereenkomst ten opzichte van de cliënt na te komen tot het moment dat er vervangende zorg voor de cliënt gevonden is. 
De cliënt gaat goed voorbereid met ontslag en het ontslag vindt goed gecoördineerd plaats.

Als de zorgvraag van de cliënt binnen de voorziening of binnen Siloah niet meer gerealiseerd kan worden, wordt de cliënt overgeplaatst. Dit gebeurt op een correcte manier, waarbij alle relevante informatie aan de leidinggevende van de andere voorziening binnen Siloah of aan de eventuele nieuwe zorgaanbieder wordt overgedragen.

Als de zorg- en dienstverlening moet worden beëindigd vanwege het ontbreken van een geldige indicatie wordt een herindicatie aangevraagd. Een zorgconsulent kan ondersteuning bieden in dit proces. De wensen en mogelijkheden voor verwijzing en nazorg worden in kaart gebracht.